Phần mềm quản lý sản xuất MRP

9. Tháng báo cáo

Tháng báo cáo dùng để lưu trữ vào các phiếu nghiệp vụ như (bán hàng, nhập kho, xuất kho, thu, chi..) hoặc báo cáo tồn kho, công nợ, lãi lỗ. Vì vậy tháng báo cáo phải được tạo khi bắt đầu sử dụng phần mềm trong tháng mới.

Chọn vào "Danh mục / Tháng báo cáo" --> màn hình hiện lên như hình 1

1. Thêm, sửa

Hình 1: Thêm và khóa số liệu của tháng

- Thêm: Nhấn nút "Thêm kỳ mới", phần mềm sẽ thêm kỳ tiếp theo trong danh sách như hình 1.

- Khóa số liệu: Nhấn chọn vào cột "Khóa số liệu" để không cho phép bất kỳ ai thêm, sửa, xóa dữ liệu của tháng đó.

2. Xoá dữ liệu

- Tìm và chọn dòng muốn xoá trong danh sách → chuột phải → nhấn "Xoá" → chọn "Yes" (xem như hình 2)

Hình 2: Xoá dữ liệu

Chúc bạn thao tác thành công!

Chát với HẢI ÂU