Phần mềm quản lý sản xuất MRP

7. Quản lý tiền lương

Hướng dẫn hạch toán các khoản thu nhập cấu thành tiền lương, trình tự thao tác các bước, hạch toán chi phí lương và in ra bảng lương, phiếu lãnh lương.

QUY TRÌNH TÍNH LƯƠNG

Bước 1: Bắt đầu

 • Lưu trữ hồ sơ nhân viên theo quy định
 • Thông báo về việc bổ nhiệm nhân sự mới

Bước 2: Tạo nhân viên

Bước 3: Chấm công ngày làm

Bước 4: Tạo bảng lương

 • Tính hoa hồng dựa trên đơn hàng theo nhân viên.
 • Tổng kết cuối tháng và xác nhận

Bước 5: Các khoản thu nhập khác

 • Các khoản phụ cấp theo quy định
 • Thưởng KPIs cuối tháng
 • Tạo bảng lương và duyệt
 • Ghi sổ các khoản tạm ứng, hoàn ứng, các khoản khác liên quan đến người lao động.

Bước 6: Thanh toán tiền lương

 • In bảng lương, in phiếu lãnh lương, ký xác nhận.
 • Tạo phiếu chi tiền lương để tính chi phí hoạt động KD.

Bước 7: Kết thúc

 • Lưu trữ các chứng từ gồm: Bảng lương, bảng chấm công ngày làm, hoa hồng, phiếu thu, phiếu chi.
 • Hạch toán chi phí lương.

Quy trình nghiệp vụ chỉ giúp thực hiện công việc khoa học và hiệu quả trên cơ sở đúc kết thực tiễn. Người sử dụng cần nắm rõ yêu cầu công việc, phương pháp triển khai và kết quả thực hiện dựa trên các hướng dẫn trong quy trình này. Lưu ý tránh máy móc, rập khuôn. Hiệu quả cuối cùng là thước đo cho công việc này.

Chát với HẢI ÂU