Phần mềm quản lý sản xuất MRP

3. Phân quyền

Phân quyền sử dụng các chức năng của phần mềm dựa trên nhu cầu sử dụng dữ liệu từng nhân viên. Có thể giới hạn thao tác thêm, sửa, xóa, duyệt phiếu để đảm bảo tính nguyên vẹn của dữ liệu.

Hình 1: Đường dẫn mở màn hình

Chọn vào "Hệ thống / Phân quyền" → màn hình hiện lên như hình 2

1. Thao tác màn hình

Hình 2: Thao tác màn hình

2. Thêm, sửa quyền sử dụng

Hình 3: Thêm và sửa phân quyền

- Thêm : Chọn người dùng → Chọn nhóm chức năng → Chọn 1 hoặc nhiều chức năng con → Chọn quyền thao tác (Thêm, Xóa, Sửa, Toàn quyền, Duyệt phiếu) → Nhấn nút "Thêm" → Danh sách quyền được cập nhật như hình 3 → Đăng nhập để xem các quyền được sử dụng.

- Sửa: Chọn người dùng trong danh sách → Hiển thị chức năng được phân quyền → Chọn quyền thao tác (Thêm, Xóa, Sửa, Toàn quyền, Duyệt phiếu) → phần mềm sẽ lưu lại

2. Xoá phân quyền

Chọn người dùng trong danh sách → Hiển thị chức năng được phân quyền → Chọn 1 hoặc nhiều dòng phân quyền muốn xóa → nhấn "Xoá" như hình 4.

Hình 4: Xoá phân quyền

Chúc bạn thao tác thành công!

Chát với HẢI ÂU