Phần mềm quản lý sản xuất MRP

4. Báo cáo chi tết hàng bán

Truy vấn dữ liệu chi tiết hàng bán với các tham số đầu vào như ngày bán, khách hàng, nhóm hàng, ... Xem được nhiều loại báo cáo chi tiết, tên hàng, nhóm hàng, công ty, ... giúp quản lý công việc bán hàng

Đường dẫn mở màn hình Báo cáo chi tiết hàng bán

1. Mở màn hình

Màn hình sau khi mở và trình tự các bước thao tác trong hình 1.

Hình 1: Các bước thao tác

2. Lọc và Xem chi tiết dữ liệu bán hàng

Nhập vào các tham số lọc trong khung màu đỏ, lưu ý "Loại" gồm PGH = Phiếu giao hàng và PTH = Phiếu trả hàng → nhấn Xem → Kết quả như hình 2.

Hình 2: Lọc dữ liệu bán hàng theo tham số

3. Xem báo cáo các loại

Chọn loại báo cáo → Nhấn In kết quả như hình 3.


Hình 3: In chi tiết hàng bán

Hình 4: In báo cáo tỷ trọng tên hàng và nhóm hàng trong tổng doanh số.

Chúc các bạn thao tác thành công!

Chát với HẢI ÂU