Phần mềm quản lý sản xuất MRP

3. Chính sách giá

Phân tích giá mua, giá bán và số lượng tồn kho cũng như tái đặt hàng, qua đó xác định số tiền dự trữ hàng tồn kho và lợi nhuận dự kiến đạt được. Đồng thời có thể cập nhật lại giá bán cho nhóm hàng, mặt hàng cùng lúc.

Chát với HẢI ÂU