Phần mềm quản lý sản xuất MRP

10. Báo cáo lợi nhuận, tài sản

Hướng dẫn trình tự các bước kiểm tra dữ liệu và kết sổ, xem báo cáo và phân tích lợi nhuận hoạt động.

QUY TRÌNH BÁO CÁO LỢI NHUẬN

Bước 1: Bắt đầu

Bước 2: Xác nhận doanh số

Bước 3: Xác định giá vốn hàng bán

Bước 4: Xác định chi phí hoạt động

Bước 5: Kết sổ và xác định kết quả kinh doanh

  • Kết sổ và xem báo cáo lợi nhuận, kiểm tra, xác nhận các mục báo cáo.
  • Xem bảng báo cáo tài sản doanh nghiệp gồm: vốn, tồn quỹ, công nợ, tồn kho, tài sản và chi phí chưa phân bổ.

Bước 6: Báo cáo kết quả kinh doanh

  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  • Báo cáo lợi nhuận qua các tháng, biểu đồ tăng trưởng theo từng mục báo cáo
  • Báo cáo tỷ lệ lãi gộp theo nhóm hàng, mặt hàng, đơn hàng, khách hàng
  • Đánh giá và có quyết định điều chỉnh chính sách giá phù hợp với tình hình kinh doanh

Bước 7: Kết thúc

  • Lưu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, tài sản.
  • Đánh giá tình hình, dự báo và đề ra kế hoạch hành động cho kỳ tiếp theo

Quy trình nghiệp vụ chỉ giúp thực hiện công việc khoa học và hiệu quả trên cơ sở đúc kết thực tiễn. Người sử dụng cần nắm rõ yêu cầu công việc, phương pháp triển khai và kết quả thực hiện dựa trên các hướng dẫn trong quy trình này. Lưu ý tránh máy móc, rập khuôn. Hiệu quả cuối cùng là thước đo cho công việc này.

Chát với HẢI ÂU