Phần mềm quản lý sản xuất MRP

4. Tồn quỹ

Báo cáo chi tiết số tiền thu, chi từng ngày, từng nghiệp vụ, xác định số quỹ tồn trên sổ sách để đối chiếu với số tiền thực tế thủ quỹ đang giữ. Kịp thời kiểm tra lại các nghiệp vụ phát sinh để không bị sai lệch, thất thoát.

Hình 1: Đường dẫn mở màn hình

1. Mở màn hình

Chọn "Sổ quỹ / Tồn quỹ" → Màn hình sau khi mở và trình tự các bước thao tác trong hình 2.

Hình 2: Các bước thao tác

Lưu ý: Khi bắt đầu tháng mới, cần cập nhật số dư tiền mặt đầu kỳ của tháng tại màn hình "Lợi nhuận / Báo cáo Kết quả HĐKD" trước tiên rồi mới mở màn hình Tồn quỹ.

2. Xem chi tiết dữ liệu tồn quỹ

Mặc định khi mở màn hình → báo cáo tồn quỹ của tháng lưu cuối cùng. Nếu muốn xem tháng khác thao tác như sau:

Chọn tháng → nhấn Tìm → Kết quả như hình 3.

Hình 3: Báo cáo công nợ xem trên lưới.

Nếu muốn xem các phiếu phát sinh trong ngày → chọn chi tiết theo ngày → nhấn lại ngày muốn xem → cập nhật lại danh sách nghiệp vụ theo ngày

3. Xem báo cáo các loại

Chọn loại báo cáo trong menu Xem → Nhấn báo cáo tương ứng → kết quả như hình 4 và 5.

Hình 4: Báo cáo tồn quỹ theo ngày

Hình 5: Báo cáo tồn quỹ theo trình tự nghiệp vụ phát sinh

Chúc các bạn thao tác thành công!

Chát với HẢI ÂU