Phần mềm quản lý sản xuất MRP

4. Tồn kho

Cập nhật, tính toán số lượng và trị giá hàng tồn kho, truy vấn quá trình nhập xuất của từng mặt hàng, nhóm hàng... In ấn báo cáo kiểm kê kho, thẻ kho giúp đối chiếu số liệu sổ sách với tồn kho thực tế, tránh gây thất thoát hàng hóa.

Hình 1: Đường dẫn mở màn hình

1. Mở màn hình

Chọn "Kho hàng / Quản lý tồn kho" → Màn hình sau khi mở và trình tự các bước thao tác trong hình 2. Muốn xem số liệu mới nhất cần phải nhấn "Tạo" để cập nhật.

Hình 2: Các bước thao tác

2. Lọc và Xem chi tiết dữ liệu

nhấn Xem → Kết quả như hình 3.

Hình 3: Xem toàn bộ dữ liệu

Nhập vào các tham số lọc → nhấn Xem → Kết quả như hình 4.

Hình 4: Lọc dữ liệu theo tham số

3. Xem báo cáo các loại

Nhấn In kết quả như hình 5. Ngoài ra có thể in các dạng báo cáo khác tương ứng với mỗi nút nhấn.

Hình 5: In chi tiết hàng hóa

Hình 6: In báo cáo khác

Chúc các bạn thao tác thành công!

Chát với HẢI ÂU