Phần mềm quản lý sản xuất MRP

7. Nhập tồn kho

Thao tác nhập tồn kho cuối kỳ của tháng đầu tiên khi bắt đầu sử dụng phần mềm. Có thể thêm tồn 1 hoặc nhiều mã hàng, sửa lại số lượng tồn và trị giá hoặc xóa luôn dữ liệu tồn kho của tháng đó và import lại bảng tồn kho mới.

Hình 1: Đường dẫn mở màn hình

1. Mở màn hình

Chọn "Kho hàng / Nhập tồn kho" → Màn hình sau khi mở và trình tự các bước thao tác trong hình 2. Muốn xem số liệu mới nhất cần phải nhấn "Tạo" để cập nhật.

Hình 2: Các bước thao tác

2. Lọc và Xem chi tiết dữ liệu

(có thể chọn lọc theo nhóm) → nhấn Xem → Kết quả như hình 3.

Hình 3: Xem dữ liệu tồn kho

3. Thêm tồn kho cho 1 mã hàng

Di chuyển xuống cuối danh sách đến khi thấy 1 dòng trống → nhập Mã hàng vào ô Mã hàng → hiển thị thông tin của mã hàng → nhấn Tab, nhập vào số lượng, đơn giá (hoặc số tiền) → nhấn enter→ Kết quả như hình 4.

Hình 4: Thêm tồn kho của 1 mã hàng

4. Xóa 1 dòng

Chọn dòng muốn xóa → chuột phải → chọn Xóa → kết quả như hình 5.

Hình 5: Xóa tồn kho của 1 mã hàng

Nhấp chọn "Xóa kho" → hỏi lại như hình 6 → chọn Yes.

Hình 6: Xóa tồn kho cả tháng

Chúc các bạn thao tác thành công!

Chát với HẢI ÂU