NGHIỆP VỤ CHUYÊN GIA

Kế toán chyên nghiệp

 • 1. Tư vấn sử dụng hoá đơn
 • 2. Báo cáo VAT hàng tháng
 • 3. Báo cáo Thuế TNDN tạm tính
 • 4. BC sử dụng hoá đơn hàng quý
 • 5. Lập sổ sách hàng tháng
 • 6. Thực hiện yêu cầu cục thuế.
 • 7. Phát hành hoá đơn điện tử
 • 8. Khai và nộp Thuế Môn Bài
 • 9. Hướng dẫn tránh sai sót
 • 10. Tư vấn quyết toán thuế
 • 11. Lập báo cáo tài chính.
 • 12. Quyết toán cuối năm
 • 13. Tư vấn nộp thuế

Thành lập doanh nghiệp

 • 1. Giấy phép kinh doanh
 • 2. Xin cấp Mã Số Thuế
 • 3. Xin cấp dấu tròn
 • 4. Đăng bố cáo thành lập DN
 • 5. Đăng ký thuế ban đầu:
 • - Bổ nhiệm các chức danh
 • - Tờ khai hình thức kế toán.
 • - Khai thuế môn bài.
 • 6. Nghiêp vụ kế toán:
 • - Mở tài khoản ngân hàng.
 • - Đăng ký thuế điện tử.
 • - Đăng ký hóa đơn điện tử.
 • 7. Đặt mua Dấu tên

Chát với HẢI ÂU