TINH GỌN KẾT TINH ANH

Tư Vấn Quản Trị

 • 01. Tổ chức danh mục
 • 02. Quản lý dòng tiền
 • 03. Quản lý mua hàng
 • 04. Quản lý bán hàng
 • 05. Quản lý tồn kho
 • 06. Tài sản cố định
 • 07. Quản lý nhân sự
 • 08. Quản lý giá thành
 • 09. Quan hệ khách hàng CRM
 • 10. Quản lý kế hoạch
 • 11. Quản lý sản xuất
 • 12. Quản lý chất lượng
 • 13. Tích hợp, điều khiển

Đào Tạo Vận Hành

 • 01. Mô hình kinh doanh
 • 02. Quản lý năng lực
 • 03. Quản lý mục tiêu
 • 04. Tiêu Chuẩn & Trực quan
 • 05. Quản lý hàng ngày
 • 06. Quản lý SDCA & PDCA
 • 07. Quản lý Nguồn lực
 • 08. Quản lý cải tiến

NGHIỆP VỤ CHUYÊN GIA

Giải Pháp Đặc Thù

 • 01. Thiết lập quy trình nghiệp vụ
 • 02. Xây dựng cơ sở dữ liệu
 • 03. Thiết kế giao diện nhập liệu
 • 04. Xây dựng báo cáo in ấn
 • 05. Phát triển sản phẩm
 • 06. Giải pháp tích hợp dữ liệu
 • 07. Giải pháp báo cáo BI
 • 08. Tích hợp các giải pháp

Kế Toán Chyên Nghiệp

 • 01. Tư vấn sử dụng hoá đơn
 • 02. Báo cáo VAT hàng tháng
 • 03. Báo cáo Thuế TNDN
 • 04. BC sử dụng hoá đơn
 • 05. Lập sổ sách hàng tháng
 • 06. Thực hiện yêu cầu cục thuế.
 • 07. Phát hành hoá đơn điện tử
 • 08. Khai và nộp Thuế Môn Bài
 • 09. Hướng dẫn tránh sai sót
 • 10. Tư vấn quyết toán thuế
 • 11. Lập báo cáo tài chính.
 • 12. Quyết toán cuối năm
 • 13. Tư vấn nộp thuế

Chát với HẢI ÂU