Nền Tảng Dữ Liệu

 • 01. Đánh giá hệ thống
 • 02. Thiết kế chi tiết
 • 03. Cài đặt môi trường staging
 • 04. Triển khai thu thập dữ liệu - DMS, Server app
 • 05. Triển khai quản lý dữ liệu - EMR
 • 06. Triển khai hệ thống lưu trữ - S3
 • 07. Triển khai hệ thống xử lý dữ liệu - Spark
 • 08. Triển khai giải pháp download file CSV - Athena
 • 09. Phát triển hệ thống Dremio
 • 10. Tích hợp hệ thống báo cáo (PowerBI, ...)

Trực Quan Hóa

 • 01. Kết nối và xử lý dữ liệu
 • 02. Xây dựng mô hình dữ liệu cho báo cáo
 • 03. Trực quan hóa dữ liệu
 • 04. Power BI Service
 • 05. Power BI Mobile
 • 06. Các tính toán với ngôn ngữ DAX
 • 07. Best Practice nâng cao

R - Thống Kê

 • 01. Tính toán xác suất và mô phỏng
 • 02. Kiểm định thống kê và kiểm định giả thuyết
 • 03. Phân tích dữ liệu bằng biểu đồ
 • 04. Phân tích thống kê mô tả
 • 05. Phân tích hồi qui tuyến tính
 • 06. Phân tích phương sai
 • 07. Phân tích hồi qui logistic
 • 08. Phương pháp Bootstrap
 • 09. Phương pháp Bayes
 • 10. Phân tích số liệu dãy thời gian
 • 11. Các phương pháp tiên lượng

Ứng Dụng Web Trên Mobile

Website dịch vụ

Chát với HẢI ÂU