Phần mềm quản lý sản xuất MRP

1. Lợi nhuận

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên bảng chi tiết, biểu đồ quá trình, so sánh các tháng ... qua đó thấy được diễn biến của doanh số, chiết khấu, chi phí, lợi tức và dự báo sự tăng trưởng trong tương lai để có những quyết sách kinh doanh cho doanh nghiệp.

Hình 1: Đường dẫn mở màn hình

1. Mở màn hình

Chọn "Lợi nhuận / BC Kết quả HĐKD" → Màn hình sau khi mở và trình tự các bước thao tác trong hình 2.

Hình 2: Các bước thao tác

2. Xem chi tiết dữ liệu

Cập nhật lại báo cáo, thường là tháng hiện tại: Chọn tháng và chi nhánh → nhấn Cập nhật

Xem báo cáo: Chọn chi nhánh và khoảng thời gian → nhấn Xem → Kết quả như hình 3.

Hình 3: Xem dữ liệu

3. Xem báo cáo các loại

Chọn loại báo cáo → Nhấn vào nút tương ứng kết quả như hình 4.

Hình 4: Bảng báo cáo kết quả kinh doanh

Đối với biểu đồ quá trình cần chọn tiêu chí Thuyết minh, hình 5 là biểu đồ quá trình của tiêu chí Doanh số bán hàng

Hình 5: Biểu đồ quá trình của doanh số bán hàng.

Chúc các bạn thao tác thành công!

Chát với HẢI ÂU