Phần mềm quản lý sản xuất MRP

4. Báo cáo ngày

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên bảng chi tiết các ngày trong tháng ... qua đó thấy được diễn biến của doanh số, chiết khấu, chi phí, lợi tức từng ngày và dự báo sự tăng trưởng trong tương lai để có những quyết sách kinh doanh cho doanh nghiệp.

Hình 1: Đường dẫn mở màn hình

1. Mở màn hình

Chọn "Lợi nhuận / BC Ngày HĐKD" → Màn hình sau khi mở và trình tự các bước thao tác trong hình 2.

Hình 2: Các bước thao tác

2. Xem chi tiết dữ liệu

Xem báo cáo: Chọn chi nhánh và tháng → nhấn Xem → Kết quả như hình 3.

Hình 3: Xem dữ liệu

3. Xem báo cáo các loại

Chọn loại báo cáo → Nhấn vào nút tương ứng kết quả như hình 4.

Hình 4: Bảng báo cáo kết quả kinh doanh theo ngày

Đối với Báo cáo lãi lỗ có thể chọn ngoại tệ để chuyển đổi, hình 5 là báo cáo theo USD.

Hình 5: Báo cáo lãi lỗ theo USD.

Chúc các bạn thao tác thành công!

Chát với HẢI ÂU