Phần mềm quản lý sản xuất MRP

3. Cây sản phẩm

3. Cây sản phẩm

Quản lý cây sản phẩm

Chát với HẢI ÂU