Phần mềm quản lý sản xuất MRP

3. Báo cáo bán hàng theo phiếu

Xem nhanh danh sách các phiếu bán hàng hoặc trả hàng theo các tham số: ngày, chi nhánh, NVBH, khách hàng...

1. Mở màn hình

- Mở màn hình Báo cáo doanh số theo phiếu bán hàng / trả hàng như hình 1.

Hình 1: Mở màn hình Báo cáo doanh số theo phiếu

2. Xem danh sách phiếu theo tham số

Nhập vào các tham số lọc trong khung màu đỏ, lưu ý "Loại" gồm PGH = Phiếu giao hàng và PTH = Phiếu trả hàng, bỏ check "Xong" = phiếu chưa giao dịch xong.

→ nhấn Xem → Kết quả như hình 2.

→ Nhấn In kết quả như hình 3.

Hình 2: Lọc phiếu bán hàng / trả hàng theo tham số


Hình 3: In danh sách phiếu bán hàng / trả hàng theo tham số

Chúc các bạn thao tác thành công!

Chát với HẢI ÂU