Phần mềm quản lý sản xuất MRP

6. Tồn kho hàng bán

Truy xuất tồn kho hàng bán

Truy vấn tồn kho hàng bán

Chát với HẢI ÂU