Phần mềm quản lý sản xuất MRP

2. Người dùng

Cấp phát tài khoản sử dụng cho người dùng, đồng thời quản lý thông tin và quyền hạn thao tác dữ liệu, xem báo cáo trên phần mềm.

Hình 1: Đường dẫn mở màn hình

Chọn vào "Hệ thống / Người dùng" → màn hình hiện lên như hình 1

1. Mở màn hình

Hình 2: Thao tác màn hình

Bắt buộc có các thông tin sau khi cấp quyền cho người sử dụng.

- UserName: tên đăng nhập

- PassWord: mật khẩu

- Họ tên: Họ tên do admin quản lý người dùng ghi chú.

- Còn làm: chọn vào

2. Thêm, sửa

Hình 3: Thêm và sửa số liệu

- Thêm: di chuyển chuột đến dòng trống cuối cùng trong danh sách và nhập vào các thông tin bắt buộc như hình 3 .

- Sửa: chọn người dùng trong danh sách và sửa trực tiếp thông tin tại các ô.

2. Xoá dữ liệu

- Tìm và chọn dòng muốn xoá trong danh sách → chuột phải → nhấn "Xoá" → chọn "Yes" (xem như hình 4)

- Lưu ý: Mã số người dùng (UserID được lưu trong các phiếu nghiệp vụ (bán hàng, nhập kho...) để quản lý thao tác dữ liệu hoạt động công ty, vì vậy sẽ không thể xóa đi người dùng (user) nếu như user đó có lưu trong các phiếu và vẫn còn phân quyền chi tiết các chức năng (xem trong hướng dẫn phân quyền).

- Khi nhân viên nghỉ việc, không nhất thiết phải xóa dữ liệu trong danh mục nhân viên và thông tin user đã cấp cho nhân viên này, mà chỉ cần bỏ chọn cột "Còn làm" và thay đổi thông tin đăng nhập như hình 2.

Hình 4: Xoá dữ liệu

Chúc bạn thao tác thành công!

Chát với HẢI ÂU