Phần mềm quản lý sản xuất MRP

7. Tiền tệ

Giúp chuyển đổi số tiền lưu dưới phần mềm dạng tiền Việt Nam là đồng (VND) sang các loại tiền của nước khác trong các báo cáo doanh số...

Chọn vào "Danh mục/Tiền tệ" --> màn hình hiện lên như hình 1

Hình 1: Thêm, sửa

Cách thao tác:

- Thêm: Nhập vào Mã tiền, Tên tiền và Tỷ giá vào dòng trống cuối cùng trogn danh sách như hình 1.

- Sửa: chọn dòng tiền, nhập trực tiếp vào ô muốn sửa, nhân enter hoặc tab.

2. Xoá dữ liệu

- Tìm và chọn dòng muốn xoá trong danh sách → chuột phải → nhấn "Xoá" → chọn "Yes" (xem như hình 2)

Hình 2: Xoá dữ liệu

Chúc bạn thao tác thành công!

Chát với HẢI ÂU