Phần mềm quản lý sản xuất MRP

2. Tỷ lệ lãi gộp

Phân tích chênh lệch giá bán và giá mua của các đơn hàng, mặt hàng, nhóm hàng và từng ngày bán hàng. Từ đó xác định tỷ lệ lợi nhuận trên giá bán của từng mặt hàng để đưa ra quyết định lựa chọn mặt hàng nào trong các đại lý phân phối có lợi nhất cho kinh doanh.

Hình 1: Đường dẫn mở màn hình

1. Mở màn hình

Chọn "Lợi nhuận / BC Tỷ lệ lãi gộp" → Màn hình sau khi mở và trình tự các bước thao tác trong hình 2.

Hình 2: Các bước thao tác

2. Xem chi tiết dữ liệu

Xem báo cáo: Chọn ngày, chi nhánh (và nhóm hàng) → nhấn Xem → Kết quả như hình 3.

Hình 3: Xem dữ liệu

3. Xem báo cáo các loại

Chọn loại báo cáo → Nhấn vào nút tương ứng kết quả như hình 4.

Hình 4: Bảng báo cáo lãi gộp theo mặt hàng, nhóm hàng

Hình 5: Báo cáo lãi gộp theo ngày.

Chúc các bạn thao tác thành công!

Chát với HẢI ÂU