Phần mềm quản lý sản xuất MRP

3. Cập nhật danh mục hàng hóa

Bao gồm các bước tạo danh mục dòng hàng, tên hàng, khai báo các dữ liệu khác trước khi thực hiện các nghiệp vụ giao dịch như đặt hàng, mua hàng, bán hàng ...

TRIỂN KHAI SẢN PHẨM MỚI

Bước 1: Chuẩn bị

  • Thu thập tài liệu sản phẩm, mã hóa, tên gọi, barcode, quy cách, hình ảnh..

Bước 2: Tạo nhóm hàng

  • Tạo nhóm hàng/dòng hàng để quản lý nhóm theo màu, size, tính tổng số lượng sau này.
  • Nhóm hàng có 3 cấp. Cấp thứ 3 là dòng hàng.

Bước 3: Tạo tên hàng

  • Tạo tên hàng giao dịch trong danh mục hàng hóa: Mã hàng, tên hàng, barcode, ĐVT, giá mua, giá bán.
  • Có thể in nhãn barcode và dán lên sản phẩm để quét mã vạch khi bán hàng.

Bước 4: Gán định mức nguyên vật liệu(tùy chọn)

Bước 5: Các nghiệp vụ kế tiếp

Bước 6: Lưu hồ sơ sản phẩm

  • Lưu mẫu sản phẩm
  • Tính toán lại định mức sau khi pha chế

Bước 7: Kết thúc

  • Lưu hồ sơ sản phẩm
  • Cập nhật đầy đủ thông tin hàng hóa phục vụ cho các nghiệp vụ.

Quy trình nghiệp vụ chỉ giúp thực hiện công việc khoa học và hiệu quả trên cơ sở đúc kết thực tiễn. Người sử dụng cần nắm rõ yêu cầu công việc, phương pháp triển khai và kết quả thực hiện dựa trên các hướng dẫn trong quy trình này. Lưu ý tránh máy móc, rập khuôn. Hiệu quả cuối cùng là thước đo cho công việc này.

Chát với HẢI ÂU