Phần mềm quản lý sản xuất MRP

7. Nhập công nợ

Thao tác nhập tồn công nợ cuối kỳ của tháng đầu tiên khi bắt đầu sử dụng phần mềm. Có thể thêm tồn 1 hoặc nhiều công ty, sửa lại số nợ hoặc xóa luôn dữ liệu tồn công nợ của tháng đó và import lại bảng công nợ mới.

Hình 1: Đường dẫn mở màn hình

1. Mở màn hình

Chọn "Sổ quỹ / Nhập công nợ" → Màn hình sau khi mở và trình tự các bước thao tác trong hình 2. .

Hình 2: Các bước thao tác

2. Lọc và Xem chi tiết dữ liệu

Chọn tháng → loại hình công ty → Kết quả như hình 3.

Hình 3: Xem dữ liệu tồn công nợ

3. Thêm tồn kho cho 1 mã hàng

Di chuyển xuống cuối danh sách đến khi thấy 1 dòng trống → chọn Công ty trong hộp chọn → hiển thị thông tin của công ty → nhấn Tab, nhập vào số nợ (tùy theo khách hàng hoặc nhà cung cấp) → nhấn enter→ Kết quả như hình 4.

Hình 4: Thêm công nợ của 1 công ty

4. Xóa 1 dòng

Chọn dòng muốn xóa → chuột phải → chọn Xóa → kết quả như hình 5.

Hình 5: Xóa công nợ của 1 công ty

Nhấp chọn "Xóa" → hỏi lại như hình 6 → chọn Yes.

Hình 6: Xóa công nợ cả tháng

Chúc các bạn thao tác thành công!

Chát với HẢI ÂU