Vận hành hoàn hảo

6. Trực quan các tình trạng

Trực quan các tình trạng

a. Liệt kê các tình trạng cần trực quan
b. Thiết kế các tình trạng trực quan
c. Thực thi trực quan

Chát với HẢI ÂU