Vận hành hoàn hảo

3. Thực thi Gemba Walk

Thực thi Gemba Walk

a. Gemba Walk cho lãnh đạo
b. Gemba walk cấp quản lý trưởng phõng
c. Gemba walk cấp quản lý trực tiếp

Chát với HẢI ÂU