Vận hành hoàn hảo

2. Nguồn lực cơ sơ vật chất ( máy móc nhà xưởng)

Nguồn lực cơ sơ vật chất ( máy móc nhà xưởng)

a. Năng lực sản xuất hiện tại - máy móc; thiết bị; công nghệ
b. Kế hoạch đầu tư
c. Thực thi đầu tư

Chát với HẢI ÂU