Vận hành hoàn hảo

5. Nguồn lực phương pháp

Nguồn lực phương pháp

a. Năng lực; phương pháp sản xuất hiện tại; năng lực đội ngũ,..
b. Kế hoạch đầu tư
c. Thực thi đầu tư

Chát với HẢI ÂU