Vận hành hoàn hảo

2. Chuẩn hóa qui trình ( process Flow; Report Flow;..); MCP

Chuẩn hóa qui trình ( process Flow; Report Flow;..); MCP

a. Định nghĩa các qui trình cần chuẩn hóa trong công ty
b. Thực hiện xây dựng các qui trình theo thứ tự ưu tiên
c. Cập nhật đánh giá hàng năm

Chát với HẢI ÂU