Vận hành hoàn hảo

1. Thiết lập mục tiêu tổ chức - KPI ( SQDCM)

Thiết lập mục tiêu tổ chức - KPI ( SQDCM)

a. Mục tiêu kinh doanh ( QCD)
b. Mục tiêu xây dựng - cũng cố văn hóa ( M) - sau khi có văn hóa doanh nghiệp
c. Mục tiêu an toàn sản xuất và bảo vệ môi trường

WS thảo luận về các mục tiêu mà doanh nghiệp cần đưa ra, xây dựng cho tổ chức của mình - SQDCM và KPI đo lường cho từng mục tiêu ở các cấp độ Trưởng phòng và lãnh đạo; Giám sát và nhân viên ( T1-T2-T3)
1. Safety và Sustanbility
2. Quality
3,4,5

Chát với HẢI ÂU