Vận hành hoàn hảo

3. Sàng lọc các KAI và lập bảng theo dõi định kì kết hợp DM

Sàng lọc các KAI và lập bảng theo dõi định kì kết hợp DM

Quản lý hàng ngày và lịch trình các cuộc họp

Chát với HẢI ÂU