Vận hành hoàn hảo

1. Chuẩn hóa Kết quả ( performance)

Định nghĩa các kết quả ( SQDCM) ở trên ở cấp đo lường - T1;T2;T3

Định nghĩa các kết quả ( SQDCM) ở trên ở cấp đo lường - T1;T2;T3

Chát với HẢI ÂU