Vận hành hoàn hảo

1. Tổng quan về quản lý nguồn lực (5M)

Tổng quan về quản lý nguồn lực (5M)

a. Nguồn lực cơ sở vật chất ( Machine)
b. Nguồn lực nguyên vật liệu đầu vào
c. Nguồn lực con người (Man)
c. Nguồn lực phương pháp thực thi

Chát với HẢI ÂU