Vận hành hoàn hảo

4. Dự án cải tiến 5 ngày

Dự án cải tiến 5 ngày

a. Năng lực; qui trình cải tiến hiện tại
b. Các dự án cải tiến 180 ngày
c. Thực thi theo dõi

Chát với HẢI ÂU