Vận hành hoàn hảo

3. Chuẩn hóa Phương Pháp ( OPL; CS; Record;..)

Chuẩn hóa Phương Pháp ( OPL; CS; Record;..)

a. Xây dựng biểu mẫu các cấp CS; Record; OPL
b. Thực hiện các biểu mẫu; CS; OPL

Chát với HẢI ÂU