Vận hành hoàn hảo

2. Triển khai mục tiêu ( hàng năm)

Triển khai mục tiêu ( hàng năm)

a. Xác định kết quả từng mục tiêu ( SQDCM) và đặt mục tiêu năm sau
b. Phân tích đánh giá mục tiêu năm 2019
c. Thực hiện triển khai mục tiêu đến các cấp quản lý ( KPI --> KAI)

Chát với HẢI ÂU