Vận hành hoàn hảo

4. Bộ năng lực phát triển tổ chức

Bộ năng lực phát triển tổ chức:

a. Bộ năng lực thiết yếu; duy trì kết quả
b. Bộ năng lực phát hiện vấn đề
c. Bộ năng lực giải quyết vấn đề
d. Bộ năng lực cải tiến

Chát với HẢI ÂU