Vận hành hoàn hảo

2. Cấp độ phát triển năng lực nhân viên

Gemba Power

nhân viên + giám sát + trưởng phòng + lãnh đạo
1. Năng lực Duy trì kết quả
2. Năng lực nhận biết vấn đễ
3. Năng lực giải quyết vấn đề
4. Năng lực cải tiến liên tục

Chát với HẢI ÂU