Vận hành hoàn hảo

3. Qui trình đánh giá và phát triển năng lực

Qui trình đánh giá và phát triển năng lực:

a. Ma trận yêu cầu năng lực từng vị trí (Training Matrix)
b. Ma trận đánh giá năng lực (Skill Evaluation defination matrix)
c. Đánh giá năng lực (Assessment)
d. Xây dựng kế hoạch đào tạo (Training plan)
e. Thực thi đào tạo (Execution)
f. Xem xét và cải tiến (Review and improve)

-----------

Qui trình đánh giá và phát triển năng lực thực chiến
Training Matrix
Training Evaluation defination matrix
Assessment
Training plan
Execution
Review and improve
Áp dụng công nghệ thông tin để quản lý năng lực nhân viên

Chát với HẢI ÂU