Vận hành hoàn hảo

5. Trực quan các vấn đề

Trực quan các vấn đề

a. Liệt kê các vấn đề cần trực quan
b. Thiết kế các vấn đề trực quan
c. Thực thi trực quan

Chát với HẢI ÂU