Vận hành hoàn hảo

5. Trouble shooting and Problem solving report

Trouble shooting and Problem solving report

a. Báo cáo - lệch chuẩn kết quả - PGR ( performance Gap Report)
b. Báo cáo giải quyết vấn đề - CAPA

Chát với HẢI ÂU