Vận hành hoàn hảo

5. Bộ kiến thức cải tiến cơ bản

Bộ kiến thức cải tiến cơ bản

a. Lean Concept - 7 Wastes
b. Q&E Kaizen
c. Kaizen 9 step
d. Kaizen RISE ( Rapit Improvement Shopfoor event)
e. Bộ kiến thức cải tiến chất lượng; cải tiến an toàn; cải tiến sản xuất

Chát với HẢI ÂU