Vận hành hoàn hảo

1. Cơ cấu tổ chức - vai trò trách nhiệm

a. Cơ cấu tổ chức - bộ khung vận hành 3 năm b. Vai trò trách nhiệm hoạt động

1. Các loại cơ cấu tổ chức - tùy theo doanh nghiệp nhưng càn nêu ra các mô hình cơ bản cho nhà máy và thảo luận cách xây dựng cơ cấu tổ chức dựa trên bnagr mô tả công việc theo nguyên tắc ROLE & RAM - Responsibility --> Accountability and Measurement trên cơ sở 5 mặt trận trọng tâm và KPI cụ thể
2. Nguyên tắc đánh giá kết quả làm việc của nhân viên hàng năm như thế nào để hiệu quả ( tùy cấp độ - 3 kinh doanh và 3 phát triển đội ngũ- KPI) nhân viên thì KAI

Chát với HẢI ÂU