Vận hành hoàn hảo

4. Trực quan các tiêu chuẩn

Trực quan các tiêu chuẩn

a. Liệt kê các tiêu chuẩn cần trực quan
b. Thiết kế các tiêu chuẩn trực quan
c. Thực thi trực quan

Chát với HẢI ÂU