Vận hành hoàn hảo

3. Nguồn lực nguyên vật liệu sản xuất ( material)

Nguồn lực nguyên vật liệu sản xuất ( material)

a. Nguồn nguyên liệu sx cho hiện tại và tương lai
b. Kế hoạch để đáp ứng nhu cầu sản xuất
c. Thực thi chiến lược đầu tư

Chát với HẢI ÂU