Phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP

8. Quy trình tính lương

Hướng dẫn hạch toán các khoản thu nhập cấu thành tiền lương, trình tự thao tác các bước, hạch toán chi phí lương và in ra bảng lương, phiếu lãnh lương.

QUY TRÌNH TÍNH LƯƠNG

Bước 1: Bắt đầu

  • Lưu trữ hồ sơ nhân viên theo quy định
  • Thông báo về việc bổ nhiệm nhân sự mới

Bước 2: Tạo nhân viên

Bước 3: Chấm công ngày làm

Bước 4: Chấm công sản phẩm

  • Chấm công sản phẩm dựa trên báo cáo sản lượng hàng ngày theo nhân viên trong các phiếu sản xuất.
  • Tổng kết cuối tháng và xác nhận

Bước 5: Các khoản thu nhập khác

Bước 6: Thanh toán tiền lương

  • Kiểm tra các bảng kê cấu thành tiền lương.
  • Cập nhật bảng lương, in phiếu lãnh lương, ký xác nhận
  • Kết chuyển chi phí lương để tính giá thành sản phẩm, chi phí hoạt động kinh doanh.

Bước 7: Kết thúc

  • Lưu trữ các chứng từ gồm: Bảng lương, bảng chấm công ngày làm, bảng chấm công sản phẩm, hoa hồng, phiếu thu, phiếu chi.
  • Hạch toán chi phí lương.

Quy trình nghiệp vụ chỉ giúp thực hiện công việc khoa học và hiệu quả trên cơ sở đúc kết thực tiễn. Người sử dụng cần nắm rõ yêu cầu công việc, phương pháp triển khai và kết quả thực hiện dựa trên các hướng dẫn trong quy trình này. Lưu ý tránh máy móc, rập khuôn. Hiệu quả cuối cùng là thước đo cho công việc này.

Chát với HẢI ÂU