Phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP

11. Quy trình kiểm soát chất lượng

Hướng dẫn các bước xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng QA và triển khai thực hiện kiểm soát chất lượng QC, thống kê nguyên nhân gây lỗi và phòng ngừa khuyết tật trong sản xuất.

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Bước 1: Bắt đầu

 • Cam kết Đảm bảo chất lượng QA (Quality Assurance) để triển khai hoạt động Kiểm soát chất lượng QC ( Quality Control) theo hệ thống.

Bước 2: Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng

 • Liệt kê các tiêu chí đánh giá chất lượng, công cụ kiểm tra, thang đo cho từng nhóm hàng để triển khai QC đầu vào, quá trình và thành phẩm.

Bước 3: Xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm

 • Dựa trên tiêu chuẩn chất lượng chung theo nhóm hàng, xây dựng tiêu chí kiểm tra chất lượng cho từng sản phẩm, phương pháp kiểm tra, công cụ đo lường và thang đo, cơ sở ra quyết định chấp nhận hay loại bỏ.
 • Xây dựng Hướng dẫn kiểm tra QA, đính kèm mẫu, hồ sơ sản phẩm.

Bước 4: Phân loại lỗi và xây dựng AQL

Bước 5: Kiểm tra chất lượng

 • Mỗi lệnh sản xuất (LSX) có kích thước mẫu kiểm và số sản phẩm lỗi được chấp nhận theo mức AQL đã ấn định trên số lượng sản xuất.
 • Lập phiếu kiểm tra chất lượng QC cho các khâu đầu vào, quá trình, thành phẩm cho từng LSX.
 • Tiến hành kiểm tra và thu thập dữ liệu chính phẩm, thứ phẩm, phế phẩm và lỗi gây ra. Ra quyết định chấp nhận hay loại bỏ lô hàng dựa trên hướng dẫn mà QA đã ban hành.
 • Lập biên bản COA (Cost of Quality Assurance) đối với các lỗi nặng nhằm khắc phục và đảm bảo hành động gây lỗi không lặp lại.

Bước 6: Phòng ngừa khuyết tật

 • Thống kê số lượng sản phẩm lỗi và nguyên nhân gây lỗi tại các công đoạn.
 • Đề ra các biện pháp phòng ngừa khuyết tật.

Bước 7: Kết thúc

 • Lưu trữ hướng dẫn QA, phiếu QC, LSX
 • Lưu mẫu kiểm tra.
 • Cập nhật dữ liệu QC trên hệ thống.

Quy trình nghiệp vụ chỉ giúp thực hiện công việc khoa học và hiệu quả trên cơ sở đúc kết thực tiễn. Người sử dụng cần nắm rõ yêu cầu công việc, phương pháp triển khai và kết quả thực hiện dựa trên các hướng dẫn trong quy trình này. Lưu ý tránh máy móc, rập khuôn. Hiệu quả cuối cùng là thước đo cho công việc này.

Chát với HẢI ÂU