Phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP

14. Trình tự nhập liệu

Hướng dẫn trình tự nhập liệu danh mục, số dư đầu kỳ, tạo tháng báo cáo mới để thực hiện nhập liệu các nghiệp vụ hàng ngày. Kết sổ vào cuối tháng và chuyển số dư sang đầu kỳ tháng sau.

QUY TRÌNH NHẬP LIỆU PHẦN MỀM HAS ERP

Bước 1: Bắt đầu

Bước 2: Khai báo thông tin doanh nghiệp

Bước 3: Tạo/nạp dữ liệu danh mục

Danh sách ở trên có thể nạp từ excel, các danh mục dưới đây phải tạo trực tiếp trên phần mềm

Bước 4: Tạo/nạp số dư đầu kỳ

Bước 5: Hạch toán các nghiệp vụ hàng ngày

Bước 6: Kết sổ cuối tháng

Bước 7: Kết thúc

  • Chuẩn hóa dữ liệu theo file mẫu excel để nạp danh mục/số dư đầu kỳ.
  • Nạp/tạo danh mục đầy đủ trước khi thực hiện các nghiệp vụ chức năng.

Quy trình nghiệp vụ chỉ giúp thực hiện công việc khoa học và hiệu quả trên cơ sở đúc kết thực tiễn. Người sử dụng cần nắm rõ yêu cầu công việc, phương pháp triển khai và kết quả thực hiện dựa trên các hướng dẫn trong quy trình này. Lưu ý tránh máy móc, rập khuôn. Hiệu quả cuối cùng là thước đo cho công việc này.

Chát với HẢI ÂU