Phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP

3. Quy trình tạo sản phẩm mới

Bao gồm các bước tạo danh mục dòng hàng, tên hàng, khai báo các dữ liệu khác trước khi thực hiện các nghiệp vụ giao dịch như đặt hàng, mua hàng, bán hàng ...

TRIỂN KHAI SẢN PHẨM MỚI

Bước 1: Chuẩn bị

  • Thu thập tài liệu sản phẩm, mã hóa, tên gọi, barcode, quy cách, hình ảnh..

Bước 2: Tạo dòng hàng

Bước 3: Tạo tên hàng

  • Tạo tên hàng giao dịch trong danh mục hang hóa: Mã hàng, tên hàng, barcode, ĐVT, giá mua, giá bán.

Bước 4: Gán định mức nguyên vật liệu(tùy chọn)

Bước 5: Các nghiệp vụ kế tiếp

Bước 6: Lưu hồ sơ sản phẩm

  • Lưu mẫu sản phẩm
  • Tính toán lại định mức NVL sau LSX đầu tiên
  • Lập phương án kiểm tra QC/QA

Bước 7: Kết thúc

  • Lưu hồ sơ sản phẩm
  • Cập nhật đầy đủ thông tin hàng hóa phục vụ cho các nghiệp vụ.

Quy trình nghiệp vụ chỉ giúp thực hiện công việc khoa học và hiệu quả trên cơ sở đúc kết thực tiễn. Người sử dụng cần nắm rõ yêu cầu công việc, phương pháp triển khai và kết quả thực hiện dựa trên các hướng dẫn trong quy trình này. Lưu ý tránh máy móc, rập khuôn. Hiệu quả cuối cùng là thước đo cho công việc này.

Chát với HẢI ÂU