Phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP

15. Kết sổ, báo cáo tài chính

Hướng dẫn trình tự các bước kiểm tra dữ liệu và kết sổ, xem báo cáo và phân tích lợi nhuận hoạt động, các báo cáo tài chính.

QUY TRÌNH KẾT SỔ, BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Bước 1: Bắt đầu

Bước 2: Rà soát các nghiệp vụ, báo cáo

 • Xác nhận báo cáo bán hàng, hàng bán trả lại, mua hàng, mua dịch vụ, gia công, hàng mua trả lại, tiền lương,…
 • Cập nhật tồn kho, công nợ phải thu, phải trả, tồn quỹ.

Bước 3: Tạo phiếu kết chuyển, kết chuyển chi phí để tính giá thành

Thực hiện kết chuyển từng phiếu theo trình tự:
 • Kết chuyển chi phí phân bổ nhiều kỳ
 • Kết chuyển chi phí lương và các khoản tính theo tiền lương (CKTTTL).

Bước 4: Tính giá thành sản phẩm

 • Chọn tính giá thành theo tỷ lệ % nguyên vật liệu và chi phí nhân công trực tiếp.
 • Lặp lại thao tác kết chuyển giá thành cho đến khi hoàn tất số khâu sản xuất.

Bước 5: Kết chuyển kết quả hoạt động kinh doanh

 • Kết chuyển giảm trừ doanh thu
 • Kết chuyển chi phí xác định kết quả kinh doanh.
 • Kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bước 6: Báo cáo kết quả kinh doanh

Bước 7: Kết thúc

 • Lưu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính theo quy định.
 • Đánh giá tình hình, dự báo và đề ra kế hoạch hành động cho kỳ tiếp theo

Quy trình nghiệp vụ chỉ giúp thực hiện công việc khoa học và hiệu quả trên cơ sở đúc kết thực tiễn. Người sử dụng cần nắm rõ yêu cầu công việc, phương pháp triển khai và kết quả thực hiện dựa trên các hướng dẫn trong quy trình này. Lưu ý tránh máy móc, rập khuôn. Hiệu quả cuối cùng là thước đo cho công việc này.

Chát với HẢI ÂU