Phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP

5. Quy trình sản xuất, gia công

Hướng dẫn trình tự triển khai sản xuất để đáp ứng hàng hóa cho các đơn hàng hoặc kế hoạch cung ứng cho thị trường. Lập và triển khai kế hoạch sản xuất, gia công, báo cáo quản trị sản xuất.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT, GIA CÔNG

Bước 1: Bắt đầu

  • Tổng hợp đơn hàng của khách hàng hoặc dựa trên kế hoạch cung ứng hàng hóa ra thị trường, lập ra danh sách hàng hóa cần thu mua, sản xuất.

Bước 2: Lập lệnh sản xuất

  • Ban hành lệnh sản xuất (LSX) chỉ định số lượng hàng hóa, thời gian đáp ứng, nhu cầu NVL.
  • Chuyển các phòng ban thực hiện, đính kèm hồ sơ sản phẩm, mẫu mã.

Bước 3: Lập kế hoạch

Bước 4: Thu mua NVL, hàng hóa

Bước 5: Sản xuất, gia công

Bước 6: Báo cáo tiến độ sản xuất, gia công

Bước 7: Kết thúc

  • Lưu trữ hồ sơ: Lệnh sản xuất, phiếu sản xuất, phiếu QC.
  • Hoàn trả hồ sơ sản phẩm, mẫu mã

Quy trình nghiệp vụ chỉ giúp thực hiện công việc khoa học và hiệu quả trên cơ sở đúc kết thực tiễn. Người sử dụng cần nắm rõ yêu cầu công việc, phương pháp triển khai và kết quả thực hiện dựa trên các hướng dẫn trong quy trình này. Lưu ý tránh máy móc, rập khuôn. Hiệu quả cuối cùng là thước đo cho công việc này.

Chát với HẢI ÂU