Phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP

2. Quy trình triển khai

Quy trình triển khai áp dụng hệ thống quản trị HAS ERP giúp doanh nghiệp nắm rõ công việc từng bước để có sự chuẩn bị tốt nhất về sắp xếp nhân sự, quy trình nghiệp vụ, các quy định ... hoàn thành trong thời hạn đặt ra.

Quy trình triển khai sử dụng ERP

Bước 1: Chuẩn bị

Bước 2: Họp triển khai

 • Giới thiệu chức năng, quy trình nghiệp vụ, chạy demo phần mềm, thống nhất nội dung và tiến độ triển khai. Thời lượng 1 ngày tại doanh nghiệp.

Bước 3: Cài đặt phần mềm, phân quyền sử dụng

 • Cài đặt phần mềm cho tất cả các máy
 • Phân quyền sử dụng cho từng nhân viên dựa trên công việc
 • Tải về Các file cài đặt hỗ trợ tại mục Hỗ trợ

Bước 4: Nạp dữ liệu ban đầu

 • Danh mục Hàng hóa, công ty, nhân viên, nhóm đối tượng,…
 • Dữ liệu đầu kỳ: Tồn kho, công nợ, số dư tài khoản
 • Tải về Các biểu mẫu, tài liệu tại mục Hỗ trợ

Bước 5: Hướng dẫn sử dụng

 • Người dùng xem trước HDSD các chức năng đã được phân quyền trên ERP
 • Hải Âu hướng dẫn thao tác từ xa
 • Tạo group trên zalo, skype để trao đổi

Bước 6: PDCA

 • Plan-Do-Check-Action (PDCA) cải tiến liên tục cho đến khi hoàn thiện.
 • Khách hàng nêu vấn đề tồn đọng
 • Hải Âu đề ra giải pháp

Bước 7: Nghiệm thu

 • Chức năng sản phẩm, hạ tầng
 • Kế hoạch bảo trì, nâng cấp
 • Chuyển giao vận hành, quản lý

Bước 8: Kết thúc

 • Khách hàng nắm bắt, làm chủ vận hành
 • Hải Âu hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn xử lý trong quá trình sử dụng.

Quy trình nghiệp vụ chỉ giúp thực hiện công việc khoa học và hiệu quả trên cơ sở đúc kết thực tiễn. Người sử dụng cần nắm rõ yêu cầu công việc, phương pháp triển khai và kết quả thực hiện dựa trên các hướng dẫn trong quy trình này. Lưu ý tránh máy móc, rập khuôn. Hiệu quả cuối cùng là thước đo cho công việc này.

Chát với HẢI ÂU