Phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP

7. Kho hàng

7. Kho hàng

1. Mở màn hình

Chọn vào "Danh mục/Kho hàng" --> màn hình hiện lên như hình 1

Hình 1: Màn hình Kho hàng khi mở lần đầu.

2. Tìm dữ liệu Kho hàng

- Nhập tiêu chí tìm kiếm, sau đó nhấn "Tìm" (Ví dụ tìm theo Nhóm kho "Kho Halen"), có 1 dữ liệu theo tiêu chí đã lọc thể hiện trên hình 2.

Hình 2: Kết quả lọc theo tiêu chí cần tìm.

3. Thêm kho hàng

- Nhấn "Thêm", sau đó điền các thông tin vào các ô nhập liệu như hình 3.

Hình 3: Nhập thông tin thêm mới Kho hàng.

- Nhấn "Lưu" , phần mềm sẽ lưu và thông báo "Lưu thành công" nếu dữ liệu nhập vào hợp lệ và đầy đủ thông tin bắt buộc, nếu không phần mềm sẽ thông báo ở dòng màu đỏ các thông tin cần bổ sung.

4. Sửa dữ liệu Kho hàng

- Tìm danh sách kho hàng theo tiêu chí để hiển thị danh sách ngắn gọn các kho hàng nhằm xác định dễ dàng kho hàng muốn sửa dữ liệu (xem bước 2).

- Nhấn vào tên kho hàng muốn sửa dữ liệu trong danh sách, nhập vào các dữ liệu muốn thay đổi tại các ô tương ứng, nhấn "Sửa", phần mềm sẽ lưu lại thông tin và cập nhật lại trên danh sách như hình 4.

Hình 4: Sửa thông Kho hàng.

5. Xoá dữ liệu sản phẩm,dòng hàng

- Tìm và chọn kho hàng muốn xoá trong danh sách, nhấn "Xoá" , rồi chọn "Yes" nếu muốn xoá như hình 5.

Hình 5: Xoá dữ liệu một kho hàng.

- Phần mềm sẽ xoá và thông báo "Xoá thành công" nếu kho hàng đó không có bất kì dữ liệu nào liên quan, nếu không sẽ thông báo có dữ liệu liên quan ở dòng màu đỏ.

6. In danh sách Kho hàng

- Tìm danh sách kho hàng muốn in (ví dụ in danh sách kho hàng thuộc"Kho Halen", xem kết quả hiển thị trên danh sách. Nhấn nút "In".

Hình 6: In danh sách kho hàng

7.Các chức năng khác

- Chức năng "Lưới" của phần mềm sẽ giúp báo biểu chỉ hiển thị bảng dữ liệu của các nhóm đối tượng, nhấn "Nguyên" để trở lại trạng thái ban đầu.

- Chức năng "Khoá" của phần mềm sẽ khoá lại các cột dữ liệu,không thể thực hiện thao tác co dãn các cột dữ liệu, nhấn "Dãn" để có thể tái thực hiện thao tác co dãn các cột dữ liệu.

- Chức năng "Xuất" cho phép xuất dữ liệu sang excel.

Chúc bạn thao tác thành công!

Chát với HẢI ÂU